Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Barnehagelærer som jobber med et barn. Foto

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn. Planlegging, gjennomføring og vurdering av aktivitetene gjøres ut ifra barnas funksjonsnivå og livssituasjon, og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse.

Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, formgivning, digital praksis og friluftsaktiviteter og andre daglige gjøremål som matlaging, stell og påkledning.

Barne- og ungdomsarbeid bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med praktisk hjelp til enkeltelever. Du jobber også tett med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

  • Hjelpe barn med å få en sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap, lek, utforsking og læring
  • Veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv
  • Planlegge og gjennomføre aktiviteter
  • Være en god rollemodell for barn og unge
  • Kunnskap om barns medbestemmelse og samarbeide med hjemmet

For å jobbe som barnehage, skole, skolefritidsordningen må du legge fram gyldig politiattest.

Barne- og ungdomsarbeideren kan jobbe i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater.

Som barne- og ungdomsarbeider må du være interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig, ha gode relasjonskompetanse, kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Du må også være selvstendig og ansvarsbevisst.

Videregående

Barne- og ungdomsarbeiderfag
To år på skole og to år i bedrift

Etter- og videreutdanning

Hvis du har generell studiekompetanse, er det mange muligheter på høgskole og universitet, dersom du vil jobbe med barn og ungdom. Eksempler er barnehagelærer, vernepleier, lærer, fritidsleder og barnevernspedagog.
Ulike fagskoletilbud gir også mulighet for å få mer kunnskap om barne- og ungdomsarbeid.

Informasjonen er hentet fra utdanning.no.