Pedagogisk bemanning

Bestemmelser om pedagogisk bemanning finnes både i barnehageloven og i egen forskrift til samme lov. I loven blir kravet om barnehagelærerutdanning regulert, og i forskrift blir pedagogisk bemanning regulert.

Paragraf-symbol sammen med av forestørrelsesglass og bøker. Foto

Barnehageloven § 25.Pedagogisk bemanning

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Departementet kan gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon, forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og forskrift om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid.

Forskrift om pedagogisk bemanning ble endret våren 2017 og trådde i kraft 1. august 2017.

§ 1. Norm for pedagogisk bemanning

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.

Barnehagen skal ha minst en pedagogisk leder per syv barn under tre år og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. Styrerens tid til administrasjon skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk bemanning etter andre ledd.

§ 2. Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra § 1 for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det og barnehageeier søker om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.

Spørsmål vi ofte får om pedagognormen

1. Hvem skal telles med i pedagognormen?

Utdanningsdirektoratet sier i en uttalelse fra 2015: Om den ansatte oppfyller det formelle utdanningskravet og han eller hun faktisk utfører arbeidsoppgavene som ligger til en pedagogisk leder, skal vedkommende telles med.

2. Hvor mange barnehagelærere må en barnehage ha dersom den har 8 barn under tre år og 30 barn over tre år?

Da pedagognormen skal oppfylles for barnehagen som helhet, skal denne barnehagen ha fire barnehagelærere for å oppfylle pedagognormen. Barn under tre år telles som to. Da vil barnehagen få 46 barn. Deles dette på 14 barn per pedagog, kommer man fram til at behovet er 3,2. Bestemmelsen sier at man skal runde opp til nærmeste hele stilling = 4 barnehagelærere. Sjekk i Utdanningsdirektoratets kalkulator.