Barneverntjenesten

Om barnevern og barneverntjenestene

Et barnevern til barns beste

Barnevernloven gjelder for barn i Norge uavhengig av barnets oppholdsstatus og statsborgerskap. Alle barn fra 0-18 år har rett til beskyttelse mot overgrep og omsorgssvikt. Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som skader deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp. Barna skal møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og loven skal bidra med hjelp slik at barn og unge får omsorg, trygge oppvekstsvilkår og utviklingsmuligheter.

Les loven om barnevern her.

Noen viktige prinsipp for alle som yter barnevernstjenester er at de skal ta beslutninger med utgangspunkt i barnets beste. Barn og unge skal høres i forhold som angår dem og barneverntjenesten skal tilrettelegge for samtaler med dem. Barn og unge har rett til å ha med seg en person de har særlig tillit til i møte med barneverntjenesten. Tjenester og tiltak som barneverntjenesten gir til barn og deres familier skal være forsvarlige.

Barneverntjenestens arbeid og organisering

Barneverntjenesten består av en statlig del og en kommunal del. Barneverntjenesten i kommunen har ansvar for å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barneverntjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Den statlige delen består av Barne- og familiedepartementet (BFD), Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og statsforvalterne. BFD er leder for den statlige del av barnevernet. Bufetat har blant annet ansvar for å etablere og drifte institusjoner. Bufetat skal videre bistå kommuner ved å gi plass i institusjon til barn som har behov for det, og rekruttere og formidle fosterhjem. Bufetat har også ansvar for omsorgssentre for mindreårige og for å fatte vedtak om oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere under 15 år på omsorgssentrene. Omsorgssentrene vil ikke bli omtalt i det følgende.

Statsforvalterne skal føre tilsyn med og behandle klager på den statlige og kommunale barneverntjenesten. Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) har et overordnet faglig ansvar for statsforvalterens tilsyn.

Fylkesnemnden for barnevern og sosiale saker (fylkesnemnda) tar avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertagelse og bestemmer om det skal brukes tvang i barnevernssaker. Fylkesnemndas vedtak om å pålegge hjelpetiltak, eller andre tvangsvedtak kan bringes inn for domstolene.

På kommunens nettsiden finner du alltid oppdatert informasjon om barneverntjenesten i Halden.

Er du bekymret for et barn eller ungdom?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra.

Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Vil du vite mer så klikk her for å komme til kommunens side

Slik melder du i fra

Digitalt skjema for bekymringsmelding- private personer

Digitalt skjema for bekymringsmelding- offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten. Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et meldingsskjema (word) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. NB: Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.

Hva skjer videre?

Barnevernet skal normalt gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt innen tre uker. Barnevernet har taushetsplikt, derfor får du ikke informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien. Dersom situasjonen for det aktuelle barnet fortsatt er bekymringsfull eller har forverret seg, er det viktig at du tar kontakt med barnevernet på nytt.

Melde fra på telefon

Du kan også melde fra ved å ringe barnevernet i Halden.
Barnevernets sentralbordet og motakstelefon er betjent hverdager. Barnevernsvakta er alltid betjent. Klikk nedenfor for link til rett telefonnummer;

Oppdaterte telefonnummer – Halden kommune

Akutt hjelp

Dersom det er behov for akutt hjelp på kveld, natt og helg så kan Barnevernvakta i Halden kontaktes. Klikk på lenken nedenfor for informasjon om kontaktpersoner og telefonnummer.

Er du bekymret for et barn eller ungdom?

Tiltak i hjemmet

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet er avgjørende.

Tiltak i hjemmet – Halden kommune

Frivillig tiltak

Hjelpetiltak er som oftest helt frivillig og er noe som kan bli en positiv forandring for barnet og familien.
Slike hjelpetiltak kan være:

 • Veiledning, familieveileder i hjemmet, Cos-P, PMTO, MST, Marte Meo
 • Støttekontakt
 • Besøkshjem
 • Opphold på foreldre-barn sentre

Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak der hvor familien og barneverntjenesten enes om at det beste for barnet er å bo utenfor hjemmet en periode.

Her får du oversikt over ulike hjelpetilbud i kommunen til barn, unge og familier.

Plassering utenfor hjemmet

I noen tilfeller vurderes omsorgssituasjonen til barnet å ikke være tilstrekkelig god, selv med hjelpetiltak. Barneverntjenesten kan da fremme en sak til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker om omsorgsovertakelse for barnet.

Dersom Fylkesnemnda beslutter at barneverntjenesten for en kortere eller lengre periode skal overta omsorgsansvaret for et barn, skal barnet plasseres i et fosterhjem eller på en institusjon. Dette innebærer ikke at foreldrene mister foreldreansvaret for barnet. Som hovedregel skal barn og foreldre ha samvær med hverandre etter en omsorgsovertakelse.

En omsorgsovertakelse er i utgangspunktet midlertidig og barneverntjenesten er pliktet til å samarbeide med foreldrene for å vurdere tiltak som kan sette foreldrene i stand til å få omsorgen for barnet tilbake.

Barneverntjenesten skal etter en omsorgsovertakelse følge opp barnet på plasseringsstedet og foreldrene. En tilsynsperson skal også følge opp barnets situasjon i ny omsorgsbase.

Plassering utenfor hjemmet – Halden kommune

Vil du bety noe ekstra for et barn eller en ungdom i Halden kommune?

Barneverntjenesten i Halden vil gjerne komme i kontakt med personer som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge som har det vanskelig. De barna og ungdommene vi jobber med har opplevd ulike ting i livene sine, men har som felles at de trenger noen å snakke med og oppleve gode ting sammen med.

Vil du bety noe ekstra for et barn eller ungdom i Halden kommune? – Halden Kommune

Støttekontakt:

Man trenger ingen spesiell utdannelse for å være støttekontakt, men det kreves politiattest. Til denne tjenesten trengs mennesker som har tid og overskudd til andre. Det er først og fremst personlige egenskaper som avgjør om en person passer som støttekontakt eller ikke.

Er du en person som:

 • Liker å være sammen med barn og unge
 • Er voksen, stabil og er trygg på deg selv
 • Har noe å bidra med til vanskeligstilte barn og unge
 • Kan forplikte seg til oppdraget over tid

da kan dette passe for deg!

Besøkshjem:

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned.
Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Hvem kan bli besøkshjem:

 • Både enslige, par og barnefamilier kan bli besøkshjem i kommunen.
 • Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.
 • For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Vertsfamilie:

Vertsfamilier leier ut en hybel eller leilighet til en ungdom.

 • Vertsfamiliens oppgave er å skape trygghet og trivsel for ungdommen i egen bosituasjon slik at ungdommen blir mer og mer selvstendig.
 • Kontakt og oppfølging gjøres gjennom oppfølging av ungdommens hverdag.
 • Vertsfamilien og ungdommen får oppfølging fra barneverntjenesten

Barneverntjenesten godtgjør oppdraget.

Fosterhjem:

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem?
Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal settes i gang et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk – uansett om du er samboer, enslig eller gift.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest og helseattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.