Halden kommune

Administrasjon undervisning og oppvekst

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for utvikling og læring for barna. Målet er en trygg barnehage der barna kan leke og lære. Barnehageloven stiller krav til barnehageeier for å sikre at alle barnehagebarna mottar minimum det samme tilbudet. Barnehagens formålsbestemmelse gir sammen med innholdsbestemmelsen nærmere regler for hva et barnehagetilbud skal inneholde. Videre fastsetter formålsbestemmelsen nærmere regler for barnehagens samfunnsmandat, barnets og barnehagens rolle og hvilket verdigrunnlag barnehagen skal bygge på.

Kommunens dobbeltrolle som barnehageeier og barnehagemyndighet

Alle kommuner har rollen som barnehagemyndighet. De fleste kommunene har kommunale barnehager, noe som innebærer at de er barnehageeier. Disse kommunene har dobbeltrollen som barnehageeier og barnehagemyndighet. Kommunens dobbeltrolle kan være en balansegang for kommunen.

Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet, adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 11.

Kontaktpersoner for deg som har, eller vil ha ditt barn i en privat barnehage

Som lokal barnehagemyndighet har kommunen blant annet ansvar for veiledning, godkjenning, og tilsyn av barnehager. Avdeling barnehagemyndighet består av:

Ansvarlig barnehagemyndighet:
Wenche Tysse-Hostad, telefon: 976 71 911, e-post: wenche.merete.tysse-hostad@halden.kommune.no

Kommunalavdeling undervisning og oppvekst administrerer blant annet Halden kommunes barnehager, barneskoler med SFO, ungdomsskoler, åpen barnehage, helsestasjon, barnevern og PPT.

Kontaktpersoner

Direktør Kent-Arne Andreassen, telefon: 952 45 036, e-post: kent-arne.andreassen@halden.kommune.no

Klikk på lenken nedenfor for en nærmere, og alltid oppdatert, oversikt over alle ansatte/kontaktpersoner i administrasjonen i Halden kommune – undervisning og oppvekst;

Oppdaterte telefonnummer administrasjonen – Halden kommune

Lovgrunnlaget

Barnehageloven

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (heretter barnehageloven) ligger til grunn for barnehagemyndighetens utøvelse av myndighet.

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal se til at barnehagene drives i samsvar med regelverket. Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning.

Barnehageloven gjelder for alle barnehageeiere, både eiere av kommunale og private barnehager. Barnehageloven § 7 angir barnehageeiers ansvar. Barnehageloven § 6 angir hvilke virksomheter som har en plikt til å søke om godkjenning etter barnehageloven.

Barnehagemyndigheten kan gi pålegg om å rette opp ulovlige eller uforsvarlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Bestemmelsen om å gi pålegg om å rette opp av uforsvarlige forhold skal fungere som en sikkerhet og fange opp forhold som ikke er direkte regulert av barnehageloven, men som kan føre til uforsvarlige forhold for barna.

Forvaltningsloven

Barnehagemyndigheten må som et forvaltningsorgan følge forvaltningslovens bestemmelser og de ulovfestede forvaltningsrettslige prinsippene.

Noen av spørsmålene i veilederen inneholder ulovfestede regler, det vil si at kravene ikke står skrevet i noen lovbestemmelse. Disse reglene er like forpliktende for barnehagemyndigheten som krav stilt i lov eller forskrift. Dersom statsforvalteren i sitt tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet avdekker brudd på ulovfestede krav, skal påleggene vise til det ulovfestede kravet, for eksempel «prinsippet om forsvarlig saksbehandling».

Aktørene på barnehageområdet

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet er øverste forvaltningsorgan i barnehagesektoren. Kunnskapsdepartementet har saksforberedelse av statsbudsjett og lovforslag, og har ansvar for å iverksette Stortingets budsjett- og lovvedtak. Departementet utøver myndighet i barnehagesektoren gjennom blant annet å fastsette forskrifter knyttet til barnehageloven.

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet er fra 2012 delegert en rekke forvaltnings- og utviklingsoppgaver på barnehageområdet. Direktoratet har blant annet forvaltningsoppgaver knyttet til tilsyn og fortolkning av regelverk på nasjonalt nivå. Direktoratet er delegert ansvaret for å styre statsforvalterens oppgaver på barnehageområdet.

Statsforvalteren

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget. Statsforvalteren har oppgaver som er knyttet til forvaltning av barnehageloven. Etter forskrift om overgangsregler til barnehageloven – tilsyn, veiledning, reaksjoner mv. § 6 har statsforvalteren et generelt veiledningsansvar overfor kommuner og eiere av virksomheter etter barnehageloven. Statsforvalteren er klageinstans for en rekke vedtak fattet av kommunen som barnehagemyndighet. Det er statsforvalteren som fører tilsyn med at kommunen utfører de oppgavene den som barnehagemyndighet er pålagt etter barnehageloven, jf. forskrift om overgangsregler til barnehageloven – tilsyn, veiledning, reaksjoner mv. § 5. Fra 1. august 2016 kan statsforvalteren føre tilsyn direkte med den enkelte barnehage i særlige tilfeller. Statsforvalteren har på lik linje med kommunen innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta statsforvalterens oppgaver.

Kommunen

Kommunen skal som lokal barnehagemyndighet gi veiledning og sørge for at alle barnehagene, både kommunale og private, drives i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehagemyndigheten har som oppgave å fatte vedtak om godkjenning av barnehager, behandle søknader om dispensasjoner, finansiere private barnehager og andre myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter.

Barnehageeier

Har ansvaret for tilbudet i den enkelte barnehage og for at den enkelte barnehage drives i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehageeier har ansvaret for å ansette tilstrekkelig og kompetent personale.

Kontaktinformasjon til Halden Kommune

Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Storgata 8, 1771 Halden
Telefon avdeling: 69 17 45 00
E-post: postmottak@halden.kommune.no
Gå til administrasjonen på kommunens nettside.