Tellesystem

Halden Kommune har innført et tellesystem som påvirker når barnehagene kan ta inn barn i barnehagene. Dette er det viktig for deg som skal søke barnehageplass å kjenne til.

Liten gutt som teller på fingrene. Foto

Ønsker du barnehageplass mellom telletidspunktene vil ikke barnehagen få tilskudd for ditt barn. Derfor er det bare unntaksvis at du kan få barnehageplass mellom telletidspunktene. Det forutsetter nemlig at et annet barn har sagt opp.

Det betyr at barnehagene kan ha ledige plasser men allikevel ikke kan ta inn barn før neste telletidspunkt. Dette fordi foreldrebetalingen ikke er tilstrekkelig for å lønne personell for å bemanne for ditt barn. Du må derfor søke i god tid før telletidspunktet du ønsker plass ved.

Eksempelvis hvis du ønsker oppstart i august må du søke, få tilbud, takke ja, og bli plassert før 1.august. Det er også et krav at du må betale for barnehageplassen, eller ha tatt den i bruk for at barnehagene skal være berettiget til tilskudd. Ønsker du f.eks. plass i februar må du da betale for plassen fra 15. desember. Unntaket er om du har rett til plass og søker ved hovedopptaket 1.mars se detaljer nedenfor.

Nedenfor viser vi hvilke telletidspunkt som gjelder for oppstart i barnehage i Halden:

Telletidspunkter i Halden. Grafikk

Oversikter og rutiner som barnehagene må forholde seg til i Halden

Når skal opptaksprogrammet IST være oppdatert:

Oversikt over tilskuddsperioder og når IST må være oppdatert (rapporteringsdato):
Tilskuddsperiode 1: Fra 01.01. – 31.03. (dvs. 3 mnd.) – rapporteringsdato: 15.12.
Tilskuddsperiode 2: Fra 01.04. – 31.07. (dvs. 4 mnd.) – rapporteringsdato: 01.04.
Tilskuddsperiode 3: Fra 01.08. – 31.10. (dvs. 3 mnd.) – rapporteringsdato: 01.08.
Tilskuddsperiode 4: Fra 01.11. – 31.12. (dvs. 2 mnd.) – rapporteringsdato: 01.11.
Det presiseres at det er barnehagemyndigheten som foretar tellingen i IST. Barnehageeier skal selv oppdatere IST, slik at opplysningene stemmer overens med det enkelte barns faktiske plass. IST skal jamført oversikten over (rapporteringsdato), være oppdatert den første dagen av ny tilskuddsperiode, unntatt for tilskuddsperioden 01.01 – 31.03, denne skal være oppdatert 15.12 slik som oversikten viser.

Forståelse av telletidspunkt:

Telletidspunktet er rapportering av det antallet barn som har startet i barnehagen på rapporteringsdatoen.

Første tilskuddsperiode:

Første nye tilskuddsperiode for 2020 vil være 01.08 – 31.10 (periode 3 i oversikten). Barnehagen har rapporteringsdato 01.08 for denne perioden.

Utbetaling av tilskudd:

Utbetaling av tilskuddet skjer den 10. i første måned i tilskuddsperioden.
For barnehageåret 2020-2021 vil tilskuddet i 2020 utbetales etter følgende oversikt:

  • Tilskuddsperiode 3 – utbetaling 10.08.
  • Tilskuddsperiode 4 – utbetaling 10.11.

Særskilt om oppstartstidspunkt i august – presisering av beregningsgrunnlag:

Barn som er registrert med oppstart i IST frem til og med 31.august, vil telle i beregningsgrunnlaget for august. Barn registrert til og med 31.august i IST er tilskuddsberettiget for hele tilskuddsperioden.

Barn som fyller ett år i løpet av året:

Barn som fyller ett år fra og med 1.september til og med 30.november (i 2020) har så sant det er søkt om barnehageplass i hovedopptaket, rett til å begynne i barnehagen den måneden barnet fyllet ett år. Barna må være registrert innen 01.08 eller 01.11 med barnets oppstartsdato. Det vil da bli gitt tilskudd fra og med måneden barnet starter.

Barn som bytter barnehage i perioden:

Barn som skifter barnehage i løpet av tilskuddsperioden kan ikke rapporteres to ganger. Den barnehagen som har barnet på rapporteringsdato har også krav på tilskuddet for den aktuelle perioden.

Vedtak om tilskudd i 2020:

Det vil fattes nye vedtak om tilskudd i tilknytning til tilskuddsperiode 3 og 4.