Bemanningsnorm i barnehager

Stortinget har vedtatt et minimumskrav til grunnbemanning (bemanningsnorm) for ordinære barnehager. Normen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år.

To barnehagelærere som leker med tre barn. Foto

Barnehageloven § 26.Grunnbemanning

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanning i andre ledd første punktum for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Barnehageeieren skal legge uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg ved søknaden.

Kommunens vedtak etter tredje ledd kan påklages til statsforvalteren.

Forarbeidene til lovbestemmelsen

I forarbeidene til denne lovbestemmelsen (Prop. 67 L (2017–2018), som nå er blitt merknader til lovteksten, skriver Kunnskapsdepartementet (KD) følgende:

Bemanningsnormen omfatter årsverk som er avsatt til det ordinære og direkte arbeidet med barna i barnehagen. Dette innebærer at pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter som utfører oppgaver innenfor det ordinære barnehagetilbudet, skal regnes med i grunnbemanningen.
Den tiden styrer eventuelt arbeider direkte med barna kan også tas med i beregningen.
Personer som er i barnehagen i praksis eller arbeidstiltak, lærlinger, spesialpedagoger og andre som er å anse som ekstra personale i barnehagen, skal holdes utenfor beregningen.
Bemanningsnormen gjelder for barnehagen i sin helhet. Det tallfestede kravet til grunnbemanningen gir dermed uttrykk for det antall årsverk som må tilsettes når det er klart hvor mange barn det skal være i barnehagen.
Barnehagen skal beregne prosentvise stillinger for å oppfylle bemanningsnormen.
Vilkåret om at det må foreligge særlige hensyn, [for å innvilge en dispensasjonssøknad, vår kommentar] innebærer at dispensasjonsadgangen kun skal brukes unntaksvis. I vurderingen av om det skal gis dispensasjon, må kommunen foreta en konkret vurdering av om barnehageeier gjør en reell innsats for å skaffe kvalifisert personale. Kommunen må også vurdere om personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i den perioden det gis dispensasjon for. Dette vil blant annet bero på barnas alder og oppholdstid, og bemanningens samlede kompetanse.

Spørsmål vi ofte får om bemanningsnormen

1. Dersom barnehagen har ett barn mer enn hva antall ansatte skulle tilsi, må man da øke personalet med å ansette en person i hel stilling?

Nei. Bestemmelsen sier at man skal beregne prosentvise stillinger for å oppfylle bemanningsnormen. Det vil si at om barnehagen har et barn under tre år «for mye», skal barnehagen tilsette en ekstra i 1/3 stilling. Dersom barnet er over tre år, skal barnehagen ansette en ekstra i 1/6 stilling.

2. Kan jeg telle barna på min avdeling og kreve ekstra bemanning dersom vi er tre ansatte og 20 barn over tre år?

Grunnbemanningsnormen skal oppfylles for barnehagen som helhet. Man må derfor se antall barn opp mot antall ansatte, som arbeider direkte med barna i barnehagen, totalt, for å finne ut om grunnbemanningsnormen er oppfylt, eller om barnehagen må ansette flere.

3. Skal man telle antall heltidsplasser, eller barn som er tilstede samtidig?

Utdanningsdirektoratet har i brev av 10.09.2018, til Fylkesmannen i Østfold, svart på dette spørsmålet på denne måten: Hvordan en deltidsplass påvirker beregningen av bemanningsnormen vil avhenge av hvordan barnehagen velger å fylle en barnehageplass. Dersom en plass deles mellom to barn, det vil si at barna ikke er i barnehagen de samme dagene, vil barna kunne regnes som ett barn. Dette tolkes på samme måte som etter barnehagelovens § 6 første ledd bokstav b, der to barn med deltidsplass, som ikke er til stede samtidig, kan telle som ett barn. Dersom to barn med deltidsplass er til stede samtidig, vil de regnes som to barn.

4. Hvem skal telle med i grunnbemanningsnormen?

Det er kun de som er ansatt til det ordinære og direkte arbeidet med barna i barnehagen. Dersom styrer arbeider som pedagogisk leder i deler av stillingen, kan denne delen telles med i grunnbemanningen. Spesialpedagoger og andre som er ansatt for å ivareta enkeltbarns særskilte behov skal ikke telles med.

Les barnehageloven her.