PPT

Enhet PPT består av avdelingen pedagogisk-psykologisk tjeneste for Halden og Aremark kommune, logopedtjenesten for Halden og Aremark kommune og Læringsmiljøteamet. Avdelingen holder til i Familiens hus og er samlokalisert med Halden kommunes helsesøstertjeneste og barnevernstjenesten.

Halden kommune logo med byvåpen.

Kontaktinformasjon

PPT er lokalisert i Familiens hus med adresse: Os alle 4, 1777 Halden. Dersom du ønsker å komme i kontakt med PP-tjenesten, logopedtjenesten eller læringsmiljøteamet, kan du ringe: 400 35 550

Hva er PPT?

PP-tjenesten er sakkyndig instans og den lovpålagte instansen som skal utarbeide sakkyndige vurderinger. I tillegg skal tjenesten hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. PP- tjenesten i Halden og Aremark utreder behov for spesialpedagogiske tiltak for barn før opplæringspliktig alder, for elever i grunnskolen og for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område.

Tjenesten er hjemlet i barnehageloven §19c og i opplæringsloven §5-6.

PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging. Tjenesten skal også gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever.

PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Det er viktig at oppgavene ses i sammenheng, barn og elever med særlige behov skal ivaretas før tjenesten utfører andre oppgaver. Barnehageloven og opplæringsloven definerer ikke hvilke særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Det er ikke avgjørende med diagnose og det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hva som er behovet.

Nettsiden til PPT på Halden Kommunes side.