PPT

Enhet PPT består av avdelingen pedagogisk-psykologisk tjeneste for Halden og Aremark kommune, logopedtjenesten for Halden og Aremark kommune og Læringsmiljøteamet.

Kontaktinformasjon

Avdelingen holder til i Skofabrikken, Os allé 3, og er samlokalisert med Halden kommunes helsesøstertjeneste og barnevernstjenesten. Gå inn på lenken nedenfor for ytterligere informasjon;

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) – Halden kommune

Hva er PPT?

PP-tjenesten er sakkyndig instans og den lovpålagte instansen som skal utarbeide sakkyndige vurderinger. I tillegg skal tjenesten hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. PP- tjenesten utreder behov for spesialpedagogiske tiltak for barn før opplæringspliktig alder, for elever i grunnskolen og for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område.

Tjenesten er hjemlet i barnehageloven §33 og i opplæringsloven §5-6.

PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging. Tjenesten skal også gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever.

PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Det er viktig at oppgavene ses i sammenheng, barn og elever med særlige behov skal ivaretas før tjenesten utfører andre oppgaver. Barnehageloven og opplæringsloven definerer ikke hvilke særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Det er ikke avgjørende med diagnose og det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hva som er behovet.

Nettsiden til PPT på Halden Kommunes side.