Priser og refusjon

Barnehagetilskuddet finansieres av kommunenes frie inntekter (rammetilskuddet og skatteinntekter). Det vil si at det er kommunene som vedtar hvor mye de skal bruke på barnehager over sine kommunebudsjetter.

Liten gutt som teller penger. Foto

Kommunene gir tilskudd til godkjente private (private, fylkeskommunale og statlige barnehager) og barnehagene skal behandles likeverdig ved tildeling av tilskudd.
Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av foreldrenes økonomi.

Makspris

Maksprisen blir fastsatt til kroner 3 000 per måned fra og med 1. januar 2023. Det betales for 11 måneder i året.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. Oversikt over dette finner du ved å ta kontakt med den enkelte barnehage – eller på deres nettside.

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 100 prosent reduksjon(dvs. gratis).

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Inntektsgrensen fra 1. august 2023 settes til 615 590 kroner.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid

Alle 2-,3-,4- og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett til gratis kjernetid, har krav på 20 timer gratis oppholdstid uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.

Dersom du skal søke redusert foreldrebetaling kommende barnehageår med start i august må vi be deg om å lese informasjonen under.

Til foresatte som søker om redusert foreldrebetaling i Halden.

Hvert år kommer det ca. 200 søknader om redusert foreldrebetaling til Halden kommune. Det er kommunen som behandler søknadene, uansett om ditt barn har plass i kommunal eller privat barnehage.

Søke om redusert barnehagebetaling

Dersom familien din har en lav inntekt kan du ha rett på redusert foreldrebetaling. Her finner du mer informasjon om hvem som kan søke og hvordan du skal gå frem for å fylle ut søknadsskjema riktig.

Klikk her for detaljert informasjon og tilgang til søknadsskjema

Her er en direkte lenke til søknadsskjema:

Søknadskjema