Priser og refusjon

Barnehagetilskuddet finansieres av kommunenes frie inntekter (rammetilskuddet og skatteinntekter). Det vil si at det er kommunene som vedtar hvor mye de skal bruke på barnehager over sine kommunebudsjetter.

Liten gutt som teller penger. Foto

Kommunene gir tilskudd til godkjente private (private, fylkeskommunale og statlige barnehager) og barnehagene skal behandles likeverdig ved tildeling av tilskudd.
Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av foreldrenes økonomi.

Makspris

Maksprisen blir fastsatt til kroner 3 230 per måned fra og med 1. januar 2021. Det betales for 11 måneder i året.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. Oversikt over dette finner du ved å ta kontakt med den enkelte barnehage – eller på deres nettside.

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner.

Dersom du skal søke redusert foreldrebetaling kommende barnehageår med start i august må vi be deg om å lese informasjonen under.

Til foresatte som søker om redusert foreldrebetaling i Halden.

Hvert år kommer det ca. 200 søknader om redusert foreldrebetaling til Halden kommune. Det er kommunen som behandler søknadene, uansett om ditt barn har plass i kommunal eller privat barnehage.

Digital søknadsportal blir forsinket

Kommunen skal nå innføre en digital søknadsportal, noe som vil gjøre behandlingstiden raskere for dere som søker. I slutten av mai måned fikk alle barnehagestyrere informasjon om at søknadsprosessen framover skal gjøres digitalt. Søknadsportalen skulle egentlig vært ferdig før sommeren 2021, men blir dessverre noe forsinket. Forsinkelsen skyldes at det er noen tekniske løsninger som ikke er på plass ennå. Det er ikke mange som kan utføre denne jobben, og vedkommende som skal gjøre det er i permisjon fram til august.

Hva innebærer dette for deg som vil søke denne ordningen?

  • For de av dere som allerede har levert søknad, vil søknaden bli behandlet som tidligere perioder.
  • For deg som skal søke, så oppfordrer vi deg til å vente til det digitale systemet er i orden! Når systemet er klart, legges det ut som en nyhet på Halden kommunes nettside, og det blir informert ut til alle barnehagestyrere, slik at de kan gi dere foreldre beskjed.
  • Det kan hende at systemet ikke blir ferdig før i september. Det betyr at dere som søker eventuelt må få en ny og riktig faktura for perioden fra dere har fått vedtaket (avregning).
  • Dersom du søker innen 7 dager etter at søknadsportalen er åpnet, vil vedtaket uansett gjelde fra 1. AUGUST! Men i og med at dette er et elektronisk skjema, så vil det stå den neste måneden i vedtaket. Dette skal Halden kommune og barnehagen hjelpe deg med, slik at du skal få betale riktig sum.

Følg med her når nytt digitalt søknadsskjema er klart.