Hvordan søker du

Du søker primært om barnehageplass via kommunens nettsider. Du trenger ikke søke hvis du allerede har barnehageplass. Hvis du ønsker å bytte barnehage må du sende ny søknad. Ta kontakt med styrer i barnehagen hvis det er noe du lurer på i forbindelse med søknad eller flytting.

En liten gutt med spørsmålstegn rundt hodet. Foto

Søknadsskjemaet for barnehageplass ligger på kommunens nettsider.

Prioritering av barnehager

Når du skal søke må du prioritere hvilken barnehage du aller helst vil ha plass ved. Dette gjøres ved å prioritere barnehagene fra 1-4. Det er også viktig å krysse av for om du vil stå på venteliste på andre barnehager. Dette for at du ikke skal risikere å ikke få noe tilbud om barnehageplass hvis barnehagene du har prioritert ikke har ledig plass.

Samordnet opptak

Det er samordnet opptak for alle barnehager i Halden. Det betyr at du både kan søke på kommunale og private barnehager på samme sted.
Nærmere opplysninger om samordnet opptak, opptakskriterier og opplysninger om den enkelte barnehage finnes på kommunens barnehageportal.

De første svar som sendes ut vil være knyttet til foresattes 1. og 2. valg. Deretter vil vi behandle øvrige valg. Det vil bli sendt ut tilbud om barnehageplass helt fram til opptaket er ferdig i juni. Deretter er det løpende / supplerende opptak. Tilbudene blir sendt ut elektronisk som vedlegg til epost. Det er den enkelte barnehage som sender ut vedtak om barnehageplass.

Prosent plass

Det kan være ulike plasstyper ved de ulike barnehagene. Dette kan sjekkes ut på hjemmesiden til den enkelte barnehage. Når man legger inn søknad, vil man få opp hva den enkelte barnehagen tilbyr når man skal huke av for «Plasstype». Flertallet av Haldenbarnehagene tilbyr kun 100% plasser. Årsaken til dette er at kravet til pedagogisk bemanning er basert på antall barn uavhengig av plasstørrelse.

Rett til barnehageplass?

Alle barn som fyller ett år i perioden 1. august til 30. november har rett på barnehageplass innen utgangen av den måneden de er født i, hvis foreldrene har søkt om barnehageplass innen fristen for hovedopptak som er 1. mars.

Eksempel:
Ola fyller 1 år i oktober. Foreldre har søkt om barnehageplass innen fristen 1.mars. Ola har da rett til barnehageplass innen 31. oktober. Dersom foreldre søker om plass 20.mars, bortfaller retten til plass fra oktober måned.
Retten forutsettes at barnet har bostedsadresse i kommunen fra august det året det søkes plass for. Enkelte ikke-kommunale barnehager har opptakskrets utover Halden kommune. Kommunen har oppfylt retten til barnehageplass dersom søker får tilbud om plass i en barnehage i den kommunen barnet er bosatt. Søkere som takker nei til tilbudet mister sin rettighet til plass, men kan fortsatt stå på venteliste og vil bli vurdert ved ledighet.

Kontantstøtte

Hvis du har barn i alderen 1 – 3 år som har barnehageplass vil kontantstøtten falle bort hvis barnets oppholdstid er mer enn 33 timer/uka. Hver kommune oppretter og fører register til bruk for trygdekontorene i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte. Dette skjer på bakgrunn av innsamlede opplysninger fra den enkelte barnehage.

Rett til å klage

Klage på avslag på barnehageplass i forbindelse med hovedopptaket sendes kommunen den aktuelle barnehagen tilhører. Klagen må sendes innen tre uker etter at avslaget er mottatt. Dersom klageren krever en begrunnelse for avslaget avbrytes denne fristen slik at klagefristen er tre nye uker etter at begrunnelsen for avslaget er mottatt.

Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes. Dersom kommunen ikke hensyntar klagen, oversendes den til kommunens klagenemnd som fatter en endelig avgjørelse.

Det kan klages på vedtaket om avslag dersom søker ikke har fått tildelt plass i den barnehagen som var satt opp som første eller andre ønske. Dette gjelder kun avslag i forbindelse med hovedopptaket.

Løpende opptak

Du kan når som helst søke om barnehageplass i kommunen. Dette gjøres på samme måte og har barnehagene du har prioritert ledig plass vil du da få tilbud fra dem. Det er viktig å være klar over at det kan være andre barnehager i Halden som har ledig plass enn de du har prioritert. Det kan da være lurt å ringe de ulike barnehagene på forhånd for å avklare om de har ledig plass.

Oppstartstidspunkt

Halden Kommune har innført 4 tellinger i året. Det er derfor normalt ikke mulig å få barnehageplass i Halden annet enn på telletidspunktet. Dette er uavhengig av om Haldenbarnehagene har ledig plass, og er dessverre bestemt av administrasjonen i kommunen. Unntak gjøres kun hvis et barn slutter imellom periodene og denne plassen skal erstattes.

Følgende oppstartstidspunkt gjelder for barnehageplass i Halden:
april, 1. august, 1. november og 15. desember.

Oppsigelsestid

I Haldenbarnehagene skal oppsigelsen av barnehageplass være skriftlig. Barnehageplassen kan normalt sies opp med 2 måneders varsel. Barn kan ikke slutte mellom 15. mai og 14. august. Dette kan midlertid variere noe oss de ulike barnehagene så vurdere du å si opp eksisterende plass så oppfordres du til å snakke med styrer i forkant.

Hvor søker jeg?